Terms and conditions

Ogólne Warunki Sprzedaży EKOFLEX sp. z o.o.

I. Postanowienia Ogólne

1. Jakakolwiek oferta złożona przez Sprzedawcę dotycząca Towarów, podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży odnoszą się do każdej Umowy i mają pierwszeństwo przed warunkami zakupu Kupującego. Żadna interpretacja, zmiana, dodanie, lub usunięcie któregokolwiek z niniejszych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma mocy wiążącej, chyba, że zostanie jednoznacznie i wyraźnie uzgodnione oraz potwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę.
3. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
– „Sprzedawca” – EKOFLEX sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, ul. Gajowa 15, 64-800 Chodzież, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000184398, NIP 7641025440
– „Kupujący” – podmiot posiadający status przedsiębiorcy, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową składa zamówienie na zakup Towarów lub jest drugą stroną umowy sprzedaży lub dostawy zawartej z EKOFLEX sp. z o.o., której przedmiotem są Towary
– „Strony” – Sprzedawca i Kupujący;
– „Ogólne Warunki” – niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży EKOFLEX sp. z o.o.”;
– „Towar” – jakakolwiek część materiałów sprzedana (w tym dostarczona, lub która dopiero ma zostać dostarczona przez EKOFLEX sp. z o.o. w ramach umowy sprzedaży albo umowy dostawy z Kupującym.
– „Umowa” oznacza umowę dotyczącą Towarów zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo cesji, sprzedaży, lub w jakikolwiek inny sposób przeniesienia według własnego uznania, zobowiązań, należności, roszczeń, praw lub zabezpieczeń wynikających z / lub odnoszących się do danej Umowy na osobę trzecią. Kupujący bez pisemnej zgody Sprzedawcy nie jest uprawniony do przeniesienia praw, lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią.

II. Cena

1. Ceny za Towary oferowane przez Sprzedawcę są określone w złożonej przez Sprzedawcę ofercie.
2. Ceny przedstawione w jakiejkolwiek ofercie, potwierdzeniu lub Umowie podawane są w PLN lub EUR przy założeniu dostawy Ex-Works (najnowsza wersja INCOTERMS), chyba że Kupujący i Sprzedawca postanowią inaczej. Ceny te nie zawierają żadnych podatków, opłat i podobnych należności, które są należne obecnie lub będą należne w przyszłości w stosunku do Towarów.
3. W przypadkach, gdy ma to zastosowanie Sprzedawca uprawniony jest do doliczenia do ceny za Towar podatku VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
4. Jeżeli sprzedaż lub dostawa realizowane są w częściach, cena za każdą część może zostać zafakturowana przez Sprzedawcę oddzielnie z odrębnym terminem płatności.
Wszelkie wystawione przez Sprzedawcę faktury lub noty obciążeniowe Kupujący winien regulować bez potrąceń, w sposób i w terminie wskazanym na fakturze lub nocie obciążeniowej.
5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze.
6. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie określonym w Umowie, na fakturze lub nocie obciążeniowej, Sprzedawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
7. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu, jak również do wystawiania faktur elektronicznych.
8. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty za którąkolwiek z wymagalnych należności Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił oraz zażądać ich natychmiastowej zapłaty.
9. Jeżeli Kupujący dopuścił się opóźnienia z zapłatą ceny za dostarczony Towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy Sprzedawca uzna za wątpliwe czy nastąpi zapłata ceny za część Towaru, który ma być dostarczony później, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz Sprzedawcy stosownego zabezpieczenia.

III. Zamówienia i Dostawy

1. Zamówienia złożone przez Kupującego będą wiążące jedynie po dokonaniu wyraźnej akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, lub po dokonaniu dostawy Towarów, w zależności od tego, co będzie miało miejsce wcześniej. Zmiany dotyczące zamówienia zgłoszone przez Kupującego nie będą wiążące, o ile nie zostaną zatwierdzone przez Sprzedawcę.
2. Przeniesienie własności Towaru następuje z chwilą wydania go Kupującemu lub jego przedstawicielowi albo przewoźnikowi Kupującego.
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub jego przedstawicielowi albo przewoźnikowi.
4. Transport Towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. W przypadku transportu organizowanego przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do rozpoczęcia rozładunku w ciągu 3 godzin od momentu podstawienia Towaru pod rozładunek. Po tym czasie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przestoju w wysokości 100 EUR/h.
5. Otrzymanie zamówionego Towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają przez złożenie podpisu na dokumencie dostawy. Za dokument dostawy uważa się dokument WZ, list przewozowy lub inny dokument wystawiony przez Sprzedawcę potwierdzający dostarczone ilości Towaru.
6. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego Towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego Towaru, chociażby zgłaszał zastrzeżenie, co do jakości zamówionego Towaru lub sposobu jego dostawy.
7. W przypadku zastrzeżeń, co do zamówionego Towaru lub uwag o stwierdzonej niekompletnej dostawie lub dostawie wykraczającej poza złożone zamówienie lub innych wadach Towaru, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę i bez zbędnej zwłoki przesłać informacje, o których mowa w pkt VI.7. niniejszych Ogólnych Warunków.
8. W przypadku, gdy Kupujący przyjął Towar, nie sprawdzając wraz z przewoźnikiem jego stanu, domniemywa się, że otrzymał Towar zgodnie z załączonym do dostawy dowodem dostawy.
9. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym także opłat z tytułu wydłużenia czasu używania danego środka transportowego).
10. Sprzedawca może dostarczyć Towary zamówione przez Kupującego z pewną nadwyżką, lub niedoborem wagi lub ilości. Kupujący zapłaci za rzeczywiście dostarczoną ilość Towarów. W rozsądnych granicach Sprzedawca może realizować częściowe dostawy.
11. Terminy i warunki dostawy uzgodnione pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym będą interpretowane na podstawie postanowień INCOTERMS, z wyjątkiem przypadku, gdy jest to sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub Umową (w takiej sytuacji postanowienia Ogólnych Warunków lub Umowy będą miały moc nadrzędną).
12. Data dostawy wskazana przez Sprzedawcę w jego potwierdzeniu czy akceptacji zamówienia złożonego przez Kupującego będzie uznana jako termin przybliżony. W przypadku gdy w odniesieniu do zamówienia Kupującego – w potwierdzeniu czy akceptacji zamówienia ze strony Sprzedawcy – nie zostaną wskazane daty dostawy, dostawa zostanie zrealizowana gdy tylko Towary będą dostępne. Sprzedawca poinformuje Kupującego o dokładnym terminie spodziewanej daty dostawy.
13. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia Towaru może ulec zmianie. O zmianie tej Sprzedawca powiadomi Kupującego faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeśli Kupujący uzna nowy termin dostawy za niedogodny, Kupujący będzie uprawniony do anulowania zamówienia, co stanowić będzie jedyny przysługujący mu środek prawny z tytułu niedojścia do realizacji zamówienia, bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.
14. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich i właściwych obiektów do odbioru i magazynowania Towarów w dniu spodziewanej daty dostawy oraz gwarantuje, że obiekty te odpowiadają wymogom stosownych przepisów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przechowywania i innymi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę od daty ustalonego terminu dostawy, w przypadku opóźnienia realizacji dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
15. Po otrzymaniu Towaru, Kupujący, bez zbędnej zwłoki (i) dokona sprawdzenia, czy oznaczenia i opisy na opakowaniach są zgodne z tymi, jakie podał Kupujący w swoim zamówieniu, oraz tymi, które znajdują się w odnośnym potwierdzeniu lub akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, oraz (ii) sprawdzenia Towaru.

IV. Siła Wyższa

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub opóźnienie w dostawie, wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z którejkolwiek z poniższych przyczyn: wojna domowa (trwająca lub przyszła, ogłoszona lub nie), akty terroryzmu, zamieszki i protesty społeczne, trzęsienia ziemi, epidemie, zatłoczenie portów lub innych szlaków komunikacyjnych, strajki, działania lub ich brak ze strony władz rządowych, zdarzenia losowe, obiektywny brak możliwości uzyskania dostaw surowców do produkcji Towarów, wypadki, pożary, awarie sprzętu i maszyn Sprzedawcy lub jego dostawców, oraz jakiekolwiek inne przyczyny będące poza kontrolą Sprzedawcy i na które Sprzedawca nie ma wpływu.
2. Jeśli zwłoka spowodowana którąkolwiek z powyższych przyczyn będzie trwała dłużej niż 30 dni, każda ze Stron będzie uprawniona, na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do drugiej Strony, do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Towarów niedostarczonych w chwili rozwiązania. Prawo to może być wykonane w terminie kolejnych 30 dni.

V. Płatność

1. Kupujący ma obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny za wszystkie Towary dostarczone przez Sprzedawcę, bez prawa Kupującego do potrącenia roszczenia wzajemnego.
2. Sprzedawca wystawi fakturę na wszystkie Towary zamówione przez Kupującego w dacie, w której zostały one dostarczone przez Sprzedawcę lub w innej dacie, w której fakturowana cena została zastosowana przez Sprzedawcę zgodnie z punktem II. 2. powyżej. O ile Sprzedawca nie zażąda inaczej, termin płatności za faktury wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Akceptacja Sprzedawcy częściowych płatności faktur, które miały być zapłacone przez Kupującego w pełnej wysokości nie pozbawia Sprzedawcy jego prawa do żądania zapłaty za te faktury w pełnej wysokości.
3. W przypadku, gdy Kupujący uzyska od Sprzedawcy rabat za zakup Towarów, Sprzedawca udzieli takiego rabatu w formie faktury korygującej, którą Kupujący może skompensować wyłącznie z ceną wynikającą z przyszłych sprzedaży Towarów ze strony Sprzedawcy na rzecz Kupującego, i która nie będzie podlegała kompensacie z zaległymi fakturami.
4. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie określonym w Umowie, na fakturze lub nocie obciążeniowej, Sprzedawca ma prawo naliczania pobrania odsetek ustawowych w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku gdy Kupujący opóźni się z zapłatą ceny za dostarczoną część sprzedanych Towarów albo gdy ze względu na stan majątkowy/sytuację finansową Kupującego Sprzedawca uzna – według swojej swobodnej oceny za wątpliwe, aby zapłata ceny za Towary (albo za część Towarów), które mają być dostarczone później nastąpiła w terminie Sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych dostaw Towarów, wyznaczając Kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca może odstąpić od umowy i żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego. Niezależnie od powyższego – w przypadku wystąpienia w odniesieniu do Kupującego okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym – Sprzedawca może też wstrzymać dostawę wszelkich Towarów, lub ich części znajdujących się w drodze (w transporcie), zawiesić lub anulować dostawę Towarów w ramach przyjętego/zaakceptowanego zamówienia, lub wstrzymać akceptację dalszych zamówień od Kupującego.
6. Każde zamówienie złożone przez Kupującego i dostawa Towarów do Kupującego podlega określonym limitom kredytowym ustalonym przez Sprzedawcę dla Kupującego według jego stosownego uznania. W przypadku, gdy w określonym czasie, Kupujący składa zamówienie u Sprzedawcy, które, samo lub w połączeniu z wartością poprzednich zamówień, za które płatność nie została jeszcze otrzymana w pełnej wysokości przez Sprzedawcę, przekracza limit kredytowy ustalony przez Sprzedawcę dla Kupującego, Sprzedawca może według własnego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie i bez zawiadomienia Kupującego, zawiesić lub anulować takie zamówienie w całości lub części, tak długo, jak długo limit kredytowy jest przekroczony, włączając jakiekolwiek zamówienie, które już zostało potwierdzone Kupującemu.

VI. Reklamacje

1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru ilościowego i sprawdzenia jakościowego dostarczonego Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową, w zakresie treści Umowy, ilości lub jakości, Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę pisemnie o wystąpieniu niezgodności.
2. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za dostarczony Towar.
3. Jeżeli Kupujący poniósł szkodę wskutek otrzymania wadliwego towaru, może dochodzić jedynie zwrotu ceny towaru, kosztów dostarczenia i rozładunku towarów dotkniętych wadą.
4. Kupujący zgłasza pisemną reklamację niezwłocznie, ale nie później niż: (a) w przypadku różnic ilościowych – nie później niż w ciągu 7 dni po dostawie, (b) w przypadku wad jakościowych – nie później niż w ciągu 14 dni po dostawie.
5. Strony stwierdzają istnienie niedoboru ilościowego/ nadwyżki ilościowej jeżeli ten niedobór/nadwyżka jest większy niż 2% deklarowanej wagi lub ilości dla danej partii (części) Towaru.
6. Reklamacja złożona przez Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.
7. Kupujący składający reklamację, pod rygorem jej odrzucenia, jest zobowiązany do przesłania Sprzedawcy informacji pisemnej zawierającej:
a) opis problemu, wady w przypadku reklamacji jakościowej,
b) ilość towaru objętego zgłoszeniem reklamacyjnym,
c) nr faktury/faktur objętej zgłoszeniem reklamacyjnym lub nr dowodu dostawy (WZ i/lub listu przewozowego) lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację dostawy,
d) dokument WZ i/lub list przewozowy w przypadku różnic ilościowych.
8. Kupujący zgłaszający reklamację, pod rygorem utraty roszczeń reklamacyjnych, jest zobowiązany do odłożenia i zabezpieczenia partii towaru podlegającej reklamacji do czasu umożliwienia przedstawicielowi Sprzedawcy przeprowadzenia oględzin i pobrania co najmniej dwóch reprezentatywnych prób z reklamowanej partii: Termin oględzin i poboru prób zostanie wspólnie ustalony przez Sprzedawcę i Kupującego pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
9. W przypadku poboru prób z reklamowanej partii przez Kupującego bez obecności przedstawiciela Sprzedawcy, wyniki badania nie są wiążące dla Sprzedawcy.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jakościowej lub ilościowej za zareklamowany Towar jeżeli Towar ten został zużyty przez Kupującego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji a przed jej rozpatrzeniem.
11. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie jakości Towaru, wiążący jest wynik badania wykonanego przez niezależnego biegłego. Niezależnego biegłego strony ustalają wspólnie. Koszty takiego badania ponosi strona, dla której wynik badania jest niekorzystny.
12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości w wyniku nieprawidłowego składowania towaru, jak również przy obróbce dostarczonych Towarów m. in. w związku z dalszymi procesami technologicznymi Kupującego.
13. W przypadku uznania reklamacji Kupującemu przysługuje od Sprzedawcy prawo żądania obniżenia ceny o taki procent ceny towaru o jaki zostaje obniżona jego wartość użytkowa. Jednakże Sprzedawca może zwolnić się z obowiązku obniżenia ceny poprzez dokonanie uzupełnienia ilości Towaru – w przypadku braków ilościowych albo poprzez dostarczenie Towarów wolnych od wad – w przypadku wad jakościowych. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę i obniżenia ceny Towaru Sprzedawca zwraca Kupującemu w terminie 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji nadpłaconą należność – jeżeli Kupujący zapłacił pełną cenę za sprzedany towar.
14. Powyższe uprawnienia wyczerpują prawa Kupującego wynikające z rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze.

VII. Gwarancja i Ograniczenie Odpowiedzialności

1. Sprzedawca gwarantuje, że Towary odpowiadają specyfikacjom produktu, jakie mają zastosowanie w dniu wysyłki Towarów, chyba że uzgodniono pisemnie inaczej. W celu uniknięcia wątpliwości, właściwości dotyczące Towarów, które mogą być zawarte w kartach charakterystyk danego produktu, lub podobnych dokumentach, nie stanowią specyfikacji produktu i mają one na celu tylko opisanie produktu. Gwarancja, o której mowa powyżej, ważna jest przez okres dwunastu miesięcy licząc od daty produkcji Towarów, chyba że okres trwałości Towarów jest krótszy.
2. Wszelkie inne gwarancje lub warunki odnośnie jakości, opisu lub parametrów Towarów, są wyłączone z wyjątkiem i w zakresie, w jakim takie wyłączenie jest dozwolone na mocy prawa. Gwarancje dotyczące atrakcyjności handlowej lub przydatności w danym celu są na mocy niniejszego dokumentu jednoznacznie wyłączone, nawet wówczas, gdy cel zastosowania jest znany. Nie można domniemywać istnienia takich gwarancji z nazwy lub opisu, pod którym Towary są sprzedawane, ani też z żadnego zalecenia czy rekomendacji danej przez Sprzedawcę, jego pracowników, lub pośredników, bądź agentów.
3. Jakiekolwiek reklamacje, lub roszczenia ze strony Kupującego, obejmujące ale nie ograniczające się do jakości Towarów, będą przekazywane Sprzedawcy przez Kupującego na piśmie bez zbędnej zwłoki.
4. O ile pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stanowią inaczej, oraz z wyjątkiem odpowiedzialności, która z mocy prawa nie może być ograniczona, całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w odniesieniu do danego roszczenia wynikającego z lub w związku z Umową – niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej dochodzonych – nie może przekroczyć ceny sprzedaży przedmiotowych Towarów. Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego jak i za szkody pośrednie czy następcze.
5. Wszelkie udzielone Kupującemu techniczne porady, pomoc, testy lub raporty dostarczone przez Sprzedawcę lub przez jego pracowników/pośredników – odnośnie (i) wyboru, lub zastosowania Produktów dostarczonych Kupującemu lub (ii) magazynowania, obchodzenia się z, lub korzystania z Towarów („Pomoc Informacyjna”) będą udzielone i przyjęte na wyłączne ryzyko Kupującego, a Sprzedawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie, lub za skutki płynące ze skorzystania przez Kupującego z Pomocy Informacyjnej.
6. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym dokumencie ma zastosowanie do pracowników, współpracowników, pośredników i innych przedstawicieli Sprzedawcy. 

IX. – Obowiązujące Prawo i Właściwość Sądów
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Umowy będą interpretowane i regulowane we wszystkich kwestiach zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (1980).
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są lub staną się nieważne, lub nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywały.
3. Wszelkie spory powstałe w jakikolwiek sposób w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży czy jakąkolwiek Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według miejsca siedziby Sprzedawcy.

Styczeń 2016

Are you looking for a reliable and credible business partner?


Email us